Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

Sylwch, o 23ain Mehefin 2014 ymlaen, mae dulliau ychwanegol o gyflwyno’ch cais inni.

alert
 1. Erbyn hyn mae’n bosibl lawrlwytho fersiwn electronig o’r ffurflen gais oddi ar y wefan hon, teipio’ch ymatebion ac yna e-bostio’r ffurflen yn uniongyrchol atom, gyda chopïau electronig neu sganiadau o’r ddogfennaeth ategol.
 2. Hefyd gallwch gyflwyno’r ffurflen trwy e-bost a’r anfonebau ar wahân trwy’r post os na allwch anfon copïau electronig neu sganiadau.
 3. Gallwch hefyd lawrlwytho y cais , teipiwch eich ymatebion , argraffwch y ffurflen wedi’i chwblhau , atodwch gopi anfonebau a gwaith papur ategol, a’i anfon drwy’r post.
 4. Gallwch lawrlwytho’r ffurflen, ei chwblhau â llaw a chyflwyno hon trwy e-bost neu’r post.
 5. Fel arall, os oes arnoch angen i fersiwn papur o’r ffurflen gais gael ei anfon atoch, ffoniwch ni ar 0845 013 6601 neu anfonwch gais trwy e-bost.
Byddwch yn gallu lawrlwytho’r ffurflen gais oddi ar yma ond os oes arnoch angen fersiwn papur o’r ffurflen ffoniwch 0845 013 6601 (o 1 Mehefin ymlaen) i gael cymorth pellach neu fel arall, anfonwch e-bost at:

Ein cyfeiriad e-bost yw dcms@topmarkcms.com

Ein manylion cyswllt yw:

Topmark (MGS)
160 Bath Street
Glasgow
G2 4TB

*** NEWYDD DDOD I LAW ***

CYNLLUN GRANTIAU COFEBAU - TROSGLWYDDO I GYFLENWR NEWYDD

alert

Sylwch, o 1af Mehefin 2014 ymlaen, trafodir ceisiadau presennol ac unrhyw geisiadau newydd gan:

Topmark (MGS)
160 Bath Street
Glasgow
G2 4TB

Rhif Ffôn: 0845 013 6601

O 1 Mehefin ymlaen, gellir cyflwyno ceisiadau mewn tair ffordd:

 1. Gellir cwblhau ac e-bostio’r ffurflen gais i Topmark yn y cyfeiriad isod, ynghyd â chopïau electronig neu sganiadau o unrhyw anfonebau neu ddogfennaeth ategol.
 2. Gellir e-bostio’r ffurflen gais a gellir anfon anfonebau neu ddogfennaeth ategol eraill trwy’r bost.
 3. Gellir cwblhau’r ffurflen gais â llaw a’i hanfon trwy’r bost ynghyd â dogfennaeth arall.
Byddwch yn gallu lawrlwytho’r ffurflen gais oddi ar http://www.memorialgrant.org.uk/application_form_welsh.pdf ond os oes arnoch angen fersiwn papur o’r ffurflen ffoniwch 0845 013 6601 (o1 Mehefin ymlaen) i gael cymorth pellach neu fel arall, anfonwch e-bost at:

dcms@topmarkcms.com

O 1 Mehefin ymlaen dylid anfon unrhyw geisiadau newydd neu ymholiadau at y cyfeiriad e-bost hwn hefyd.

Ni fydd angen ichi ailgyflwyno unrhyw geisiadau sydd eisoes yn cael eu prosesu, gan fydd yr holl wybodaeth yn cael ei throsglwyddo. Caiff post a anfonir at yr hen gyfeiriad yng Nghasnewydd ei ailgyfeirio tan yr hydref.

*** NEWYDDION ***

FFIOEDD PROFFESIYNOL

news_alert

O 1 o Hydref 2013 daeth ffioedd proffesiynol yn gymwys pan wneud ar y gwaith adeiladu, atgyweirio neu gynnal a chadw strwythurau coffa cyhoeddus.

 

% PRO-RATA CYMHWYSOL

Ar gyfer manylion ynglun â canran pro-rata y taliadau chwarterol, gwasgwch y botwm isod.

Click image to view Pro Rata % Applied data

*HYSBYSIAD PWYSIG*

NEWIDIADAU I’R CYNLLUN English COFFA O 1 EBRILL 2012

Cyhoeddom ym mis Hydref 2010, o 1 Ebrill 2011 ymlaen, y bydd gan y Cynllun Grant Coffa gyllideb penodol blynyddol o oddeutu £0.5m. Mae’r cyllid blynyddol hwn wedi cael ei ddyrannu i’r cynllun ar gyfer 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, a 2021/2022

Yn ystod y flwyddyn ariannol 2011/12, ni wnaethom gymhwyso mecanwaith rheoli i reoli’r gyllideb benodol hon. Er mwyn sicrhau bod yr holl hawlwyr yn cael eu trin yn deg os bydd pwysau’n cael ei roi ar y gyllideb hon yn y dyfodol, byddwn yn cyflwyno trywydd newydd ar gyfer y cynllun, a amlinellir isod.

 • O 1 Ebrill 2012, bydd y Cynllun Grant Coffa yn gweithredu gyda chyllidebau penodol chwarterol (a fydd yn cael eu cyfrifo'n gyfartal o gyfanswm y gyllideb flynyddol).
 • Bydd taliadau'n cael eu gwneud unwaith y chwarter, a bydd y gyfradd sy'n daladwy yn dibynnu ar werth yr hawliau cymwys a dderbynnir yn y chwarter hwnnw, gyda phob hawl yn ennyn taliad pro-rata teg.
 • Y grant uchaf sy'n daladwy mewn ymateb i unrhyw gais fydd 20% o gostau'r prosiect (h.y. yr uchafswm sy'n daladwy fydd cyfradd lawn y TAW ar wariant cymwys).
 • Os nad yw cyfanswm yr arian yn cael ei ddefnyddio mewn unrhyw chwarter, bydd ar gael yn y chwarter dilynol (ond nid yw'n drosglwyddadwy rhwng blynyddoedd ariannol). Byddwn yn cyhoeddi ar ddiwedd pob chwarter werth y ceisiadau a dderbyniwyd a'r gyfradd dalu gymwys.
 • Byddwn yn cyhoeddi cyfanswm y gyllideb a dyddiadau allweddol ar gyfer y cynllun ar ddechrau pob blwyddyn ariannol. Bydd hyn yn cynnwys dyraniad y gyllideb chwarterol, dyddiadau talu chwarterol, y dyddiad cau ar gyfer derbyn pob cais ym mhob chwarter, a'r dyddiad ar gyfer clirio pob ymholiad.
 • Ar gyfer unrhyw geisiadau sy'n cael eu gwrthod, sydd wedyn yn cael eu hailgyflwyno, y dyddiad derbyn fydd y dyddiad y derbynnir y cais a ailgyflwynir, nid y dyddiad y derbyniwyd y cais gwreiddiol.

Cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys yng Nghyllideb Mawrth 2005, y gall elusennau a grwpiau ffydd sydd wedi'u heithrio rhag cofrestru fel elusennau, hawlio'n ôl TAW a dalwyd ar waith adeiladu, adnewyddu a chynnal a chadw cymwys a wnaed ar gofebion cyhoeddus ers Mawrth 16 2005.

Rhaid i cofebion dangos arysrif i canfod pwrpas y cofeb. Dyla'r testun o'r arysgrif gael ei gynnwys yn cwestiwn 8 o'r ffurflen gais.

Gellir cyflwyno anfonebau sy'n cynnwys gwaith a wnaed cyn ac ar ôl Mawrth 16 2005, ond dim ond yr elfen o'r gwaith a wnaed ar ôl y dyddiad hwn a ad-delir. Rhaid gwneud y rhaniad hwn yn glir naill ai ar yr anfoneb neu yn y cais.

Nid oes unrhyw derfyn isaf neu uchaf ar y swm y gellir ei adhawlio. Fodd bynnag, dim ond 10 anfoneb y dylid eu cyflwyno i bob cais.

Dyddiadau taliad a dyddiadau cau ceisiadau

Y cyfanswm o gyllideb sydd ar gael ar gyfer y BA 2020/2021 yw £0.5miliwn. Bydd taliadau yn cael ei wneud yng nghanol y misoedd Gorffennaf, Hydref, Ionawr, ac Ebrill. Er mwyn i gais cymwys cael ei gynnwys o fewn un o’r taliadau chwarterol:

 • Mae’n rhaid bod ceisiadau wedi ei dderbyn erbyn y diwrnod gweithiol olaf o’r mis blaenorol – Mehefin, Medi, Rhagfyr, a Mawrth. Rydym yn argymell eich bod yn cael tystiolaeth o bostio ar gyfer pob ymgeisiad I'r gynllun.
 • Mae’n rhaid bod unrhyw gofyniadau ar eich cais wedi ei ddatrys erbyn y dyddiad cau â nodir isod. Os ni ellir ddatrys eich gofyniad o fewn yr amser hwn, bydd eich cais yn rolio ymlaen i’r chwarter nesaf, a bydd cyfradd taladwy y chwarter yna yn cael ei geisio. Er mwyn lleihau y nifer o gofyniadau sydd angen ei ddatrys ar diwedd pob chwarter, rydym yn gofyn eich bod yn cyflwyno eich cais mor gynnar o fewn y chwarter perthnasol ag sydd bosib.

Dyddiadau cau a dyddiadau talu am 2020/21

Adeg yn gorffen
Ceisiadau wedi ei dderbyn erbyn
Gofyniadau wedi ei ddatrys erbyn
Taliad i cael ei wneud o gwmpas
30 Mehefin 2020
30 Mehefin 2020
6 Gorffennaf 2020
22 Gorffennaf 2020
30 Medi 2020
30 Medi 2020
6 Hydref 2020
21 Hydref 2020
31 Rhagfyr 2020
31 Rhagfyr 2020
8 Ionawr 2021
20 Ionawr 2021
31 Mawrth 2021
31 Mawrth 2021
6 Ebrill 2021
21 Ebrill 2021

CYFLWYNIAD

Mae’r arweiniad hwn wedi cael ei gynllunio i’ch helpu i lenwi eich cais. Darllenwch hwn yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen gais. Os oes angen mwy o gymorth arnoch, siaradwch ag un o’n gweithredwyr ar 0845 013 6601. Bydd y gyfradd leol safonol yn cael ei chodi am y galwadau.

Byddwn yn cadw peth o’r wybodaeth a ddarperir ar gyfrifiadur. Bydd y gwybodaeth hon yn cael ei defnyddio i brosesu ceisiadau, grantiau a chynhyrchu ystadegau. Gellir rhannu peth o’r wybodaeth hon gyda sefydliadau eraill sy’n darparu grantiau, fel Cadw, Historic England neu Historic Scotland, i osgoi posibilrwydd gwneud taliadau dyblyg.

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
160 Bath Street,
Glasgow,
G2 4TB,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader
http://www.culture.gov.uk/

Troedyn