Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

Y CYNLLUN GRANTIAU COFEBION

Mae'r cynllun:

  • yn gymwys i elusennau a grwpiau ffydd sydd wedi’u heithrio rhag cofrestru’n elusennau yn unig;
  • yn gymwys ar gyfer adeiladu, atgyweirio a chynnal a chadw cofebion;
  • yn gymwys ar gyfer adeileddau’n unig;
  • yn gymwys ar gyfer cofebion sydd ag arysgrif neu blac sy’n coffáu unigolyn, anifail neu digwyddiad yn unig;
  • yn gymwys ar gyfer cofebion y mae’r cyhoedd yn gallu mynd atynt am o leiaf 30 awr yr wythnos, hyd yn oed os codir tâl mynediad neu bod angen cael allwedd oddi wrth y sawl sy’n cadw’r allwedd yn unig;
  • yn gymwys i gofebion yn y DU a thramor lle mae TAW y DU wedi’i thalu;
  • yn ymwneud â gwaith a gyflawnwyd ar neu ar ôl 16 Mawrth 2005;
  • yn derbyn ceisiadau a wneir am ôl-ddyledion yn unig.

I gael eglurhad pellach ar y pwyntiau uchod, cyfeiriwch at Dudalen 2 yn y llyfryn Arweiniad hwn.

I gael Arweiniad ar waith cymwys, gyfeirio at Rhestr Wirio Cymhwyster, neu cysylltwch â Desg Gymorth y cynllun ar 0845 013 6601

ELUSENNAU / GRWPIAU FFYDD

Mae’r cynllun yn gyfyngedig i elusennau a grwpiau ffydd sydd wedi’u heithrio rhag cofrestru’n elusennau.

Mae’n rhaid darparu manylion cofrestru llawn elusen, lle bo’n gymwys. Bydd pob cais felly’n cael ei wirio yn erbyn cronfa ddata cofrestru elusennau fel rhan o’r gweithdrefnau gwirio. Os na ellir gwirio’r manylion a roddir, bydd y cais yn cael ei ddychwelyd.

Mae’n rhaid i grwpiau ffydd sydd wedi’u heithrio rhag cofrestru’n elusennau ddarparu cyfeiriad llawn i gael eglurhad.

Nid yw’r cynllun yn ymwneud â mynegiannau preifat o goffa, fel cerrig beddi neu feddrodau.

ADEILADWAITH

Mae’r cynllun wedi’i gyfyngu i adeiladwaith. Mae hyn yn cynnwys cofebion traddodiadol fel croesau cerrig, monolithau a cherfluniau, yn ogystal â phlaciau wedi’u gosod ar adeiladau.

Nid yw’r cynllun yn cynnwys unrhyw gofeb nad oes angen ei hadeiladu (e.e. llyfr, portread), neu na ellir ei chyffwrdd (e.e. digwyddiad theatraidd neu gerddorol).

Nid yw adeiladwaith sydd â diben deuol yn gymwys o dan y cynllun (e.e. ni fyddai mainc goffa na chae chwarae yn cael eu cynnwys. Er mai’r brif swyddogaeth yw bod yn gofebion, mae gan bob un ddefnydd arall, yn yr enghraifft hon, lle eistedd / cae chwarae). Mae ffenestri gwydr lliw, er bod iddynt ddiben deuol, yn gymwys.

Mae gerddi a choed coffa hefyd wedi’u heithrio o’r cynllun, gan nad ydynt yn adeiladwaith na ellir eu hadeiladu na’u hatgyweirio, er y bydd tirweddu bach a phlannu a wneir yn ystod codi adeilad coffa yn gyffredinol yn gymwys.

TYSTIOLAETH O DDIBEN COFFAOL

Mae’n rhaid bod arysgrif neu blac coffa ar bob cofeb. Nid oes cyfyngiad ar bwnc y tu hwnt i’r gofyniad bod y gofeb yn coffáu unigolyn neu unigolion, anifail neu ddigwyddiad.

Heb blac neu arysgrif yn cadarnhau bwriad coffaol, ni fydd y gofeb yn gymwys o dan y cynllun.

MYNEDIAD I’R CYHOEDD

Bydd y rhan fwyaf o gofebion wedi’u lleoli mewn ardaloedd sydd â mynediad yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd. I warantu’r budd mwyaf i’r cyhoedd, mae’n rhaid i’r cyhoedd allu mynd at y gofeb o leiaf 30 awr yr wythnos. Fodd bynnag, nid oes dim cyfyngiad o ran mynediad ‘yn rhad ac am ddim’ i’r cyhoedd. Mae cofebion sy’n codi tâl mynediad (e.e. y rheiny ar safleoedd Treftadaeth) hefyd yn gymwys i ymgeisio, os yw holl amodau eraill y cynllun yn cael eu bodloni. Bydd cofebion lle byddai angen cael allwedd yn rhesymol gyfleus oddi wrth y sawl sy’n cadw’r allwedd hefyd yn cael eu cynnwys.

COFEBION TRAMOR

Mae rhai cofebion yn cael eu hadeiladu yn y DU i’w codi dramor, fel ar feysydd brwydrau'r Rhyfeloedd Byd. Mewn achosion lle mae’r rhain wedi talu TAW y DU, os yw holl amodau eraill y cynllun wedi’u bodloni, maent yn gyfan gwbl gymwys i wneud cais o dan y cynllun.

CEISIADAU AM ÔL-DDYLEDION

Gellir gwneud taliad am geisiadau yn unig pan fydd anfoneb TAW gwreiddiol gan gontractwyr wedi’i hamgau. Mae’n rhaid i’r anfoneb fod am gwaith sydd eisoes wedi’i gwblhau, ac wedi’i setlo thalu cyn ei chyflwyno o dan y cynllun.

[Brig y Dudalen]

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
Davies Group,2nd Floor,
The Forsyth Building, 5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Email: dcms.cm@davies-group.com
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader

Troedyn