Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

RHESTR GWIRIO CYMHWYSEDD

CYMWYS ANGHYMWYS
 • Ffioedd proffesiynol
 • Croes garreg
 • Monolith
 • Plac
 • Cerflun
 • Ffenestri gwydr lliw
 • Mân dirlunio (ochr yn ochr cofeb neu wrth adeiladu cofeb)
 • Gwaredu graffiti
 • Glanhau
 • Adeiladu cofeb
 • Addurno / ail-baentio
 • Mainc / sedd
 • Llyfr
 • Portread
 • Cyngerdd / digwyddiad
 • Coeden
 • Gardd
 • Adeiladau coffa (e.e. Llyfrgell, neuadd bentref)
 • Cofebion wedi’u lleoli mewn rhannau o adeiladau dinesig nad ydynt yn agored i’r cyhoedd
 • Deunyddiau’n unig (nid gwaith a gwblhawyd gan gontractwr TAW)
 • Marcwyr beddau / cerrig beddau / beddrodau
 • Cofebion heb fynediad i’r cyhoedd

WEDI COFRESTRU AT DDIBENION TAW

Mae’n rhaid i gontractwr sydd wedi cofrestru at ddibenion TAW gyflawni’r gwaith cymwys. Ni ellir gwneud cais am ddeunyddiau’n unig: mae’n rhaid iddynt fod wedi’u hymgorffori yn y ffabrig gan gontractwr TAW cofrestredig.

Dylech wirio a yw’r contractwr wedi’i gofrestru ar gyfer TAW, trwy ofyn i nhw am ei rif cofrestru TAW, sy’n rhaid ei ddangos ar yr anfoneb.

Elusennau / grwpiau ffydd sydd wedi’u cofrestru at ddibenion TAW (oherwydd eu bod yn codi tâl mynediad neu’n rhedeg gweithgareddau busnes) ac sy’n talu cyfradd is o TAW, dim ond yn gallu hawlio’r swm y gellir ei adfer oddi wrth Gyllid a Thollau EM (yr Adran Tollau Tramor a Chartref gynt). Mae’n rhaid darparu tystiolaeth o’r cytundeb hwn gyda’r cais.

ANFONEB TAW

Mae’n rhaid i chi gyflwyno gyda’ch cais anfoneb TAW wreiddiol (neu anfoneb wreiddiol wedi’i derbynebu) oddi wrth y contractwr. Ni fydd ceisiadau’n cael eu talu heb dystiolaeth dogfennau gwreiddiol. Nid yw anfonebau wedi’u llungopïo yn dderbyniol.

Lle mae anfoneb yn cynnwys gwaith cymwys ac anghymwys, mae’n rhaid gwneud y gwahaniaeth hwn yn eglur naill ai ar yr anfoneb neu yng nghwestiwn 22 yn y cais.

[Brig y Dudalen]

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
Davies Group,2nd Floor,
The Forsyth Building, 5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Email: dcms.cm@davies-group.com
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader

Troedyn