Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

CEFNDIR

Mae’r Cynllun Grantiau Cofebion yn rhoi grantiau tuag at y TAW a delir gan elusennau cofrestredig a grwpiau ffydd sydd wedi’u heithrio rhag cofrestru’n elusennau, wrth adeiladu, atgyweirio a chynnal a chadw strwythurau coffa cyhoeddus. Mae’r cynllun yn ddilys ar gyfer gwaith adeiladu, atgyweirio a chynnal a chadw cofebion ar neu ar ôl 16 Mawrth 2005 yn unig.

Mae’r cynllun wedi’i ariannu ar hyn o bryd tan 31 Mawrth 2022, a bydd yn gweithredu gyda chyllideb flynyddol o oddeutu £0.5 miliwn. Bydd cyllideb fanwl gywir pob blwyddyn ariannol yn cael ei gyhoeddi ar wefan y cynllun bob blwyddyn.

Bydd taliad yn cael ei wneud unwaith y chwarter, a bydd y gyfradd daladwy yn dibynnu ar werth y ceisiadau cymwys a dderbynnir yn y chwarter hwnnw, gyda phob cais yn denu taliad pro rata. Cyfeiriwch at yr adran Taliad am y Cais ar dudalen 4 i gael manylion am y cyfrifiad pro rata.

Uchafswm y grant sy’n daladwy mewn ymateb i unrhyw gais fydd 20% o gostau’r prosiect (h.y. yr uchafswm sy’n daladwy fydd y gyfradd llawn o TAW a dalwyd ar wariant cymwys). Os na ddefnyddir cyfanswm y cyllid mewn unrhyw chwarter, bydd ar gael yn y chwarter dilynol, ond ni ellir ei drosglwyddo rhwng blynyddoedd. Rydym yn cael ein hatal gan reolau cyfrifeg rhag trosglwyddo unrhyw arian sydd dros ben ar ddiwedd unrhyw flwyddyn i’r flwyddyn ariannol nesaf.

Mae’r cynllun yn cael ei weinyddu gan DCMS ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan.

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
Davies Group,2nd Floor,
The Forsyth Building, 5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Email: dcms.cm@davies-group.com
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader

 

 

 

 

Troedyn