Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

ARWEINIAD Y FFURFLEN GAIS

Adran 1 – Manylion y Gofeb

CI: A yw’r gofeb yn adeiladwaith?

I gael ei enwi’n adeiladwaith, mae’n rhaid bod modd adeiladu a chynnal a chadw/atgyweirio’r gofeb. Rhaid iddi fod at ddiben coffáu yn unig. Mae unrhyw gofeb sydd â diben deuol (h.y. llyfr, sedd/mainc) yn anghymwys.

C2: A yw’r gofeb yn y DU/tramor?

Mae rhai cofebion wedi’u leoli dramor (e.e. Cofebion Rhyfel Byd). Ar yr amod holl feini prawf eraill yn cael eu bodloni, a TAW y DU, ei hysgwyddo’n, mae’r rhain yn dderbyniol o dan y cynllun.

C3: Rhowch fanylion manwl ynglŷ n â ble mae’r gofeb wedi’i lleoli.

Mae’n rhaid i gofebion fod wedi’u lleoli mewn ardaloedd lle mae’r cyhoedd yn gallu mynd atynt o leiaf 30 awr yr wythnos. Eglurwch yr union leoliad (h.y. parc, mynwent, adeilad).

C4: Os ydych yn hawlio am gynnal a chadw neu atgyweirio, pryd y codwyd y gofeb?

Cadarnhewch pryd y codwyd y gofeb, ac a gafodd yr adeladwaith ei godi’n wreiddiol fel cofeb.

C5: A yw’r cyhoedd yn gallu mynd at y gofeb o leiaf 30 awr yr wythnos?

Cofebion y mae’r cyhoedd yn gallu mynd atynt o leiaf 30 awr yr wythnos yn unig sy’n gymwys o dan y cynllun. Ni wahaniaethir rhwng mynediad yn rhad ac am ddim neu fynediad â thâl, ac mae mynediad trwy gael allwedd oddi wrth y sawl sy’n cadw allwedd hefyd yn gymwys. Nid yw cofebion elusennau preifat y tu ôl i ddrysau caeedig (e.e. cerfluniau mewn ysgolion neu fannau nad ydynt yn rhai cyhoeddus mewn adeiladau dinesig) yn gymwys o dan y cynllun.

C8: A oes arysgrif coffa ar y gofeb? Rhowch fanylion.

Mae angen nodi’r arysgrif coffa yn llawn.

Adran 2 – Cyfrifoldeb

C9: Pwy sy’n gyfrifol am y gofeb – elusen gofrestredig neu grŵp ffydd?

Mae’r cynllun yn gyfyngedig i elusennau a grwpiau ffydd sydd wedi’u heithrio rhag cofrestru’n elusennau. Awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am gynnal a chadw nifer o gofebion cyhoeddus, ond gan na thelir TAW, mae gwariant awdurdodau lleol yn anghymwys o dan y cynllun.

Mae’n rhaid rhoi manylion yr elusen yn llawn er mwyn gwirio’r statws cofrestru. Mae’n rhaid cynnwys ceisiadau grwpiau ffydd yn ffurfiol.

Atgoffir grwpiau eglwysig bod angen iddynt gael caniatâd cyfadran neu enwad perthnasol lle bo’n gymwys, o ran gwaith sy’n ymwneud â chofebion mewn eglwys neu fynwent eglwys.

Adran 3 – Eich Cais

C16: Rhowch disgrifiad byr o’r gwaith.

Os na roddir manylion llawn ar yr anfoneb, llenwch y rhan hon yn y cais. Os nad yw’r anfoneb na chwestiwn 16 yn nodi manylion y gwaith, bydd oedi gyda’r cais, a’i ddychwelyd o bosibl. Ni allwn gyfeirio’n ôl at geisiadau blaenorol; caiff pob cais ei drafod ar wahân.

C17: Rhowch dyddiadau ar gyfer y gwaith rydych yn hawlio amdano.

Gwaith a gyflawnwyd ar ôl 16 Mawrth 2005 yn unig sy’n gymwys o dan y cynllun. Os yw’r anfoneb a gyflwynir yn gysylltiedig â gwaith a ddechreuwyd cyn 16 Mawrth 2005, rhaid datgelu hyn ar y cais.

Dim ond TAW a delir ar elfen y gwaith a gyflawnwyd ers 16Mawrth 2005 a fydd yn cael ei had-dalu trwy’r cynllun hwn.

C18: A gyflawnwyd y gwaith gan gontractwr wedi’i gofrestru at ddibenion TAW?

Gwaith a gyflawnwyd gan gontractwyr wedi’u cofrestru at ddibenion TAW yn unig sy’n gymwys. Nid yw deunyddiau’n unig yn dderbyniol. Rhaid i’r anfoneb gynnwys rhif cofrestru TAW y contractwr.

C19: A yw’r sefydliad sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol dros y gwaith wedi cytuno ar gyfradd effeithiol is o TAW?

Lle mae sefydliad yn gallu adhawlio TAW yn rhannol oddi wrth Gyllid a Thollau EM, dim ond y TAW anadferadwy y gellir ei hawlio trwy’r cynllun hwn. Mae’n rhaid gwneud y ganran sy’n gymwys ar gyfer y cynllun hwn yn eglur ar y cais. Yn yr achosion hyn, dylid cyflwyno ceisiadau dim ond pan fydd y cyfraddau perthnasol wedi’u cytuno gyda Chyllid a Thollau EM.

C22:Tabl ar gyfer cofnodi anfoneb

Rhif Anfoneb/Cyfeirnod Swm Net % TAW % y gwaith cymwys Swm a hawlir
Rhif anfoneb/cyfeirnod contractwyr Y swm heb gynnwys TAW

i’r mwyafrif, bydd yn 20%

Lle gellir adennill TAW oddi wrth Gyllid a Thollau EM, y ganran anadferadwy yw’r % y dylid ei nodi yma (h.y. 55% x 0.20% = 11%)

Mae hyn yn gysylltiedig â’r gwaith yn unig, nid swm y TAW a dalwyd (h.y. byddai gwaith sy’n gyfan gwbl gymwys yn 100%)

Ar gyfer anfonebau sy’n ymwneud â gwaith cyn ac ar ôl 16 Mawrth 2005, nodwch ganran y gwaith cymwys a dalwyd ar ôl y dyddiad hwn.

Y swm y gwneir cais amdano o’r cynllun

Gellir cyflwyno hyd at 10 anfoneb ar gyfer pob cais.

Adran 4 – Eich Manylion Talu

Rhaid nodi manylion llawn.

BANCIAU: rhaid cynnwys enw’r banc, y cod didoli, enw’r cyfrif a rhif y cyfrif, RHAID iddo beidio â bod yn hirach nag 8 digid.

CYMDEITHASAU ADEILADU: rhaid cynnwys enw’r gymdeithas adeiladu, y cod didoli, enw’r cyfrif, y gofrestrif a rhif y cyfrif, RHAID iddo beidio â bod yn hirach nag 8 digid.

Adran 5 – Manylion Cyswllt/Talu

Yr unigolyn a nodir fel y cyswllt fydd yr unigolyn y caiff taliadau a’r gwaith papur gwreiddiol eu dychwelyd ato. Yr unigolyn hwn hefyd fydd yr unigolyn y byddwn yn cyfeirio unrhyw ymholiadau ato. Gan na allwn drafod gwaith gyda thrydydd parti, rhaid i’r cyswllt fod yn hollol gyfarwydd â’r cais a’r gwaith.

Yn achos ymholiadau, byddwn yn ceisio cysylltu â chi ddwywaith dros y ffôn/e-bost. Os na allwn ddatrys yr ymholiad yn llwyddiannus yn ystod y galwadau hyn, bydd y cais yn cael ei ddychwelyd i’w lenwi ymhellach.

Adran 6 – Datganiad

Gall y llofnodydd fod yn unrhyw un sydd â swydd o fewn y sefydliad sy’n gyfrifol am y gofeb.

[Brig y Dudalen]

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
Davies Group,2nd Floor,
The Forsyth Building, 5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Email: dcms.cm@davies-group.com
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader

Troedyn